• Sanjar-Shah tower, 2009

    The Sanjar-Shah tower, 2009