דיני תחרות בהקשר הנאמנות: בין נהנים, רוכשים ונושים